< ICIIS 2017

Technical Program Committee

 

Prof. Disala Uduwawala (Chair)
Prof. Janaka Ekanayake
Prof. Nimal Ekanayake
Prof. N. K. Kishore
Prof. Chitta Ranjan Mandal
Prof. Shailendra Varshney
Prof. Debdoot Sheet
Dr. Sanjeewa Maithripala
Dr. Asitha Bandaranayake
Dr. Melaka Senadheera
Dr. Janaka Alawatugoda
Dr. Dakshika Bandaranayake
Dr. Prabath Binduhewa
Mr. Sampath Deegalla
Dr. Maheshi Dissanayake
Dr. Dhammika Elkaduwe
Dr. Roshan Godaliyadda
Mr. Prabhath Gunathilake
Dr. Aruna Gunawardane
Dr. Nalin Harischandra
Dr. Vijitha Herath
Dr. Buddhika Prabhath Jayasekara
Dr. Jeevani Jayasinghe
Mr. Ziyan Maraikar
Ms. Nathasha Naranpanawa
Dr. Ruwan Nawarathna
Dr. Isuru Nawinne
Dr. Roshan Ragel
Dr. Ruwan Ranaweera
Dr. Krishanthmohan Ratnam
Dr. Kamalanath Samarakoon
Dr. Lilantha Samaranayake
Dr. Manjula Sandirigama
Dr. Prabodini Semasinghe
Dr. Praharshin Senadeera
Dr. Rajitha Senanayake
Dr. Himal Suraweera
Dr. Chandika Wavegedara
Dr. Sarod Yatawatta